Theo phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 13/06/2024 (Quyết định 506), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định 506 nêu rõ: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: 1) Ngoại giao và quan hệ đối ngoại; 2) Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; 3) Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; 4) Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; 5) Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông – hải đảo; 6) Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền; 7) Công tác dân tộc, tôn giáo; xóa đói giảm nghèo; những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng; 8) Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 9) Phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; 10) Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 10) Phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 12) KH&CN; 13) Thông tin và truyền thông; 14) Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang theo dõi và chỉ đạo: Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ KH&CN, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Đối với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (3 trong số các viện nghiên cứu/trường đại học có tiềm năng, thế mạnh lớn về KH&CN của cả nước), Thủ tướng Chính phủ phân công cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà theo dõi và phụ trách.

VH