BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 636 /QĐ-BKHCN  ngày 04 /4 /2014
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Nhà xuất bản có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Science and Technics Publishing House.

2. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Nhà xuất bản có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhà xuất bản có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản được quy định trong Giấy phép thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp và theo quy định tại Luật Xuất bản.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản hàng năm do Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

3. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện công tác xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thuộc các lĩnh vực: khoa học – công nghệ, kỹ thuật, xã hội – tự nhiên, kinh tế, chính trị và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật dưới dạng sách in và sách điện tử bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

4. Thực hiện công tác tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập, thiết kế, chế bản, in, phát hành xuất bản phẩm; xuất bản phần mềm; kinh doanh sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm và các dịch vụ liên quan đến in; sao chép bản ghi các loại.

5. Tổ chức xuất bản lịch các loại (lịch blốc, lịch bàn, lịch sổ tay, lịch tờ) và các ấn phẩm văn hoá khác, thực hiện các dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao theo qui định của pháp luật.

7. Xây dựng, tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên của Nhà xuất bản.

8. Ký kết các hợp đồng xuất bản, sử dụng tác phẩm, in, phát hành và các loại hợp đồng khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý cán bộ, tài chính, tài sản, tài liệu của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đạo Nhà xuất bản

1. Lãnh đạo Nhà xuất bản gồm Giám đốc, Tổng Biên tập và các Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập.

2. Giám đốc Nhà xuất bản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mọi hoạt động của Nhà xuất bản, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn qui định tại Luật Xuất bản hiện hành.

3. Phó Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản.

4. Phó Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập giúp Giám đốc trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành Nhà xuất bản; được quyền quyết định những vấn đề do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những công việc được giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

2. Ban Biên tập.

3. Phòng Thiết kế – Chế bản – In.

4. Phòng Tài chính – Kế toán.

5. Trung tâm Phát hành sách và văn hóa phẩm khoa học và kỹ thuật.

6. Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Nhà xuất bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Nhà xuất bản.

Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giám đốc Nhà xuất bản trình Bộ trưởng xem xét, bổ nhiệm Kế toán trưởng Nhà xuất bản.

Điều 5. Nhân lực của Nhà xuất bản

1.Công chức, viên chức.

2.Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

3. Người làm việc kiêm nhiệm, cộng tác viên và chuyên gia.

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, kết hợp bàn bạc tập thể.

2. Nhà xuất bản thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị và cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy chế làm việc của Bộ.

3. Nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ để thực hiện chức năng xuất bản được giao theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác có liên quan.

Điều 7. Hội đồng biên tập

Giám đốc Nhà xuất bản được phép thành lập Hội đồng biên tập để tư vấn cho Giám đốc về hoạt động của Nhà xuất bản. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Hội đồng biên tập do Giám đốc quy định.

Chương III

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 8. Nguồn thu

1. Từ ngân sách Nhà nước.

2. Từ hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Nguồn thu khác theo quy định (nếu có).

Điều 9. Các khoản chi

1. Chi lương và hoạt động bộ máy.

2. Chi cho các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác được giao.

3. Chi cho các hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Chi thuê lao động, người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, cộng tác viên và chuyên gia.

5. Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 10. Quản lý tài chính, tài sản

1. Nhà xuất bản được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhà xuất bản có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán; sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được giao; trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ phúc lợi khen thưởng và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.  Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Giám đốc Nhà xuất bản phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Giám đốc Nhà xuất bản phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

 

                          BỘ TRƯỞNG

 

                         Nguyễn Quân