BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

BAN LÃNH ĐẠO

Ông: BÙI MINH CƯỜNG
Giám đốc Nhà xuất bản

 • Điện thoại cơ quan: 0243 9422443
 • Email: cuongttph@gmail.com
 • Số CMND: 001075 00 3820
 • Đã hoàn thành 02 mũi Vắc xin Covid theo thông tin sau:
 • Số phiếu tiêm: 761113
 • Tên vắc xin: Astra Zeneca
 • Mũi 1: Ngày 07/08/2021
 • Mũi 2: Ngày 19/10/2021

Ông: VÕ TUẤN HẢI
Phó Giám đốc Nhà xuất bản

 • Điện thoại cơ quan: 024 39424786
 • Email: vthai@most.gov.vn
 • Email 2: hai.nxbkhkt@gmail.com