Xây dựng văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay

Ngày 13/5/2016, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia do Bộ KH&CN tổ chức đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài “Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay”, mã số KX.03.13/11-15, do TS. Huỳnh Văn Thới – Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.
 
 
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
 
TS. Huỳnh Văn Thới cho biết: Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cho thấy cần phải có nghiên cứu toàn diện hơn về văn hóa công vụ ở Việt Nam, nhận diện sát thực nội dung, đặc điểm của văn hóa công vụ ở Việt Nam, xác định rõ vai trò của văn hóa công vụ trong cách tiếp cận nhiều chiều cạnh, chỉ ra những nhân tố tác động đến văn hóa công vụ, nêu bật những giá trị văn hóa công vụ tích cực, những yếu tố không phù hợp, để xuất những giải pháp nhằm phát triển, hoàn thiện văn hóa công vụ, xây dựng nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, nhóm thực hiện đã tiến hành nghiên cứu đề tài “ Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay”.
 
Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở khung lý thuyết về văn hóa công vụ, vai trò của văn hóa công vụ, đánh giá thực trạng văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay bằng bộ tiêu chí, xây dựng hệ giá trị định hướng, giải pháp nhằm phát triển văn hóa công vụ Việt Nam phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiếp cận với trình chung của khu vực và thế giới.
 
Theo đó, đề tài tập trung vào nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về văn hóa công vụ, làm rõ nội hàm khái niệm văn hóa công vụ, cấu trúc, đặc điểm, nội dung của văn hóa công vụ; Phân tích vai trò của văn hóa công vụ đối với tổng thể hoạt động của nền công vụ; Phân tích, luận giải cơ sở hình thành văn hóa công vụ, các nhân tố tác động đến văn hóa công vụ; Đánh giá thực trạng văn hóa công vụ ở Việt Nam trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, của chính quyền ở đô thị và nông thôn, của các nhóm cán bộ, công chức, chỉ ra những giá trị tích cực, những giá trị cần kế thừa, phát triển và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; Luận giải những vấn đề lớn đang đặt ra đối với văn hóa công vụ Việt Nam; Xây dựng định hướng, khung giá trị, tiêu chí phát triển văn hóa công vụ Việt Nam; Xây dựng hệ thống giải pháp phát triển văn hóa công vụ Việt Nam.
 
Trong thời gian tới, nhóm thực hiện đề tài mong muốn được tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn 2016 – 2020. Nhóm thực hiện mong muốn triển khai các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về văn hóa công vụ ở các khía cạnh cụ thể, như văn hóa công vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, văn hóa công vụ của các cấp chính quyền địa phương, văn hóa công vụ của người đứng đầu.
 
Với cách tiếp cận liên ngành và đa ngành, nhóm nghiên cứu Đề tài K03.13/11-15 đã xây dựng hệ thống lý luận về văn hóa công vụ, xác định cụ thể nội hàm khái niệm văn hóa công vụ, thiết kế những tiêu chí đánh giá văn hóa công vụ, nêu lên những nhân tố tác động đến văn hóa công vụ.
 
Trên cơ sở lý luận chung về văn hóa công vụ, những đúc kết từ văn hóa công vụ trong lịch sử nước ta và chắt lọc kinh nghiệm ở một số quốc gia, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố, đánh giá thực trạng văn hóa công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương, đối với loại hình tổ chức khác nhau, ở các cấp độ khác nhau, trong những lĩnh vực khác nhau. Nhận diện thực trạng, nhóm nghiên cứu đã nêu bật ưu điểm, chỉ ra nhược điểm, xác định nguyên nhân, đặt ra những vấn đề cần giải quyết.
 
Nhóm nghiên cứu đã phân tích bối cảnh, đề xuất những định hướng và giải pháp đồng bộ nhằm phát triển văn hóa công vụ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
 
Với những kết quả đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đạt loại Khá.
 
Nguồn:  Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *