Sáng ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong số các luật có liên quan đến quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung có Luật Năng lượng nguyên tử 2008.
Ngày 24/7/2017, Quốc hội khóa XIV ban hành Luật Quy hoạch (Luật số 21/2017/QH14). Theo đó, trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (NLNT) có 03 quy hoạch, bao gồm: quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, quy hoạch phát triển điện hạt nhân (thuộc danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, Phụ lục II Luật Quy hoạch) và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ (thuộc danh mục quy hoạch ngành quốc gia, Phụ lục I Luật Quy hoạch).
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về thi hành Luật Quy hoạch, Cục Năng lượng nguyên tử được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phương án sửa đổi, bổ sung Luật NLNT 2008 phù hợp với Luật Quy hoạch 2017 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê duyệt.
Ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có sửa đổi, bổ sung các Điều 13, 14, 15, khoản 1 Điều 9 và bổ sung khoản 8a Điều 25 của Luật NLNT 2008.
 
 
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (ảnh: quochoi.vn)
 
Theo quy định tại Điều 13 Luật NLNT 2008 có 08 quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng thể và 07 quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng NLNT cho từng lĩnh vực cụ thể. Đến nay Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, các quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghiệp và các ngành kinh tế – kỹ thuật khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2010 và 2011.
Theo quy định tại Điều 15 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch:
“Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đã được phê duyệt. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức lập quy hoạch phát triển điện hạt nhân trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân.
Bộ Công Thương tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về khoáng sản và pháp luật về năng lượng nguyên tử”.
Cũng theo quy định tại Điều 15 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT trình Chính phủ xem xét phê duyệt. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật NLNT 2008 và nghiên cứu xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cho giai đoạn sau 2020.
Một số văn bản quan trọng liên quan đến phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình:
– Chiến lược Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006);
– Luật Năng lượng nguyên tử (Luật số 18/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009);
– Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010);
– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 (Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 2/6/2010);
– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế – kỹ thuật khác đến năm 2020 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 20/1/2011);
– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011);
– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 (Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04/11/2011).
 
Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *