Ảnh minh họa
Kể từ ngày 1/8/2014, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký chủ nhiệm 01 nhiệm vụ KH&CN trong cùng một thời điểm. Do đó, cá nhân không được đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN trong trường hợp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm của 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia khác.

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 09/2012/TT-BKHCN ngày 02/04/2012 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước bao gồm: Đề tài KH&CN cấp quốc gia; dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia và đề án khoa học cấp quốc gia.

Theo Thông tư này, cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng đủ các yêu cầu: Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong 05 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ; là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN.

Đồng thời, cá nhân cũng không được đăng ký trong thời hạn 02 năm nếu nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia chậm từ 30 ngày đến 06 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ chủ trì nhiệm vụ; không được đăng ký trong thời hạn 03 năm nếu được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được Bộ chủ trì nhiệm vụ gia hạn thời gian thực hiện hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn mà vẫn chưa hoàn thành và không được đăng ký trong thời hạn 05 năm nếu có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mai Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *