Ngày 29/12/2016, Khối thi đua cơ quan Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Đắc Hiến đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Cán bộ chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua cơ quan Bộ: Văn phòng Bộ KH&CN; Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; Vụ KH&CN các ngành Kinh tế – Kỹ thuật; Vụ Công nghệ cao, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Vụ Phát triển KH&CN địa phương; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch – Tổng hợp; Vụ Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ KH&CN; Cục Công tác phía Nam; Văn phòng Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia; Văn phòng Đảng – Đoàn thể.
 
Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương – Khối trưởng Khối thi đua cơ quan Bộ đã trình bày Báo cáo công tác Thi đua năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Các đơn vị trong Khối đã trao đổi thảo luận các nội dung cần bổ sung trong Báo cáo, đồng thời bàn bạc các vấn đề về công tác thi đua của Khối trong giai đoạn tới.
 
Hội nghị đã thống nhất đánh giá hoạt động thi đua năm 2016, các đơn vị trong Khối thi đua cơ quan Bộ đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện các cam kết trong bản Giao ước thi đua các đơn vị trong Khối đã ký kết. Toàn thể cán bộ, công chức trong Khối đã được tham gia học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII nhiệm kỳ 2016-2020. Các Quy chế làm việc, các Quy định của Bộ theo chức năng đã được chấp hành nghiêm túc. Hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng đều đã được quan tâm xây dựng; hoạt động của các đơn vị luôn được gắn với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Trí tuệ – Hiệu quả”. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối đã được quan tâm hơn, nhất là sự phối hợp giữa các chuyên viên trong việc xử lý các nội dung liên quan. Cơ bản thực hiện tốt việc tham gia xây dựng và góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản theo yêu cầu cả về chất lượng và tiến độ thời gian; cấp Lãnh đạo các Vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp trao đổi biện pháp phối hợp giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo nội dung tham mưu cho Lãnh đạo Bộ được thống nhất. Công tác xây dựng cơ quan vững mạnh đã được quan tâm, các đơn vị đã triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức học tập và thí điểm vận hành Phần mềm Quản lý và xử lý văn bản theo hướng dẫn của Bộ, đảm bảo đủ điều kiện triển khai khi Phần mềm chính thức đi vào vận hành. Các đơn vị trong Khối tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ; nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Công tác thi đua đã được chú trọng hơn gắn với việc triển khai các hoạt động của đơn vị; các đơn vị đã triển khai tổng kết, bình xét thi đua của đơn vị năm 2016 đảm bảo đáp ứng đúng thời gian theo quy định.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Khối thi đua cơ quan Bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng.. Bám sát các nhiệm vụ chính trị chuyên môn gắn liền với công tác thi đua, tổ chức triển khai thắng lợi các mục tiêu kế hoạch công tác năm 2017 và 5 năm 2016-2020 của Bộ cũng như trong từng đơn vị thuộc Khối. Bám sát chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện sáng tạo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục chủ đề thi đua xuyên suốt từ năm 2016-2018 của Khối được xác định: “Nâng cao trách nhiệm – Phối hợp hiệu quả” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động khối cơ quan Bộ. Đẩy mạnh việc hỗ trợ, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ KH&CN góp phần đẩy mạnh KH&CN ở các địa phương gắn với nội dung “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” hướng đến chủ đề “đưa KH&CN về nông thôn”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện biểu dương những cá nhân, tập thể thi đua xuất sắc qua các phong trào thi đua đảm bảo khen thưởng kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình. Gắn các nội dung thi đua trên với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí”.
 
Thay mặt Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ KH&CN, đồng chí Trần Đắc Hiến đã đánh giá cao hoạt động thi đua của 16 đơn vị trong Khối cơ quan Bộ. Đặc biệt Khối trưởng đã thể hiện được vai trò tập hợp, đôn đốc, đoàn kết, dẫn dắt các đơn vị trong Khối cơ quan Bộ triển khai, thực hiện các kế hoạch thi đua của Bộ năm 2016. Cơ bản Khối cơ quan Bộ đã hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm 2016. 
 
Hội nghị đã bỏ phiếu bầu ra 03 đơn vị đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ năm 2016” là: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ KH&CN các ngành Kinh tế – Kỹ thuật, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; 01 đơn vị đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016” là Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.
 
Nguồn:  Vụ Phát triển KH&CN địa phương
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *