Hội nghị lần thứ 13 của các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học (COP13), cuộc họp lần thứ 8 của các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP-MOP8) và cuộc họp lần thứ 2 của các bên tham gia Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (NP-MOP2) đang diễn ra từ ngày 04-17/12/2016 tại Cancun, Mê-hi-cô.
 
 
Hội nghị có khoảng mười nghìn người bao gồm đại diện của các nước thành viên, các nước không phải là thành viên, các tổ chức quốc tế và các tổ chức tham gia COP13, CP-MOP8 và NP-MOP2 tham dự để đàm phán các vấn đề trong khuôn khổ của Công ước và các Nghị định thư về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học cũng như việc thực hiện Kế hoạch chiến lược đa dạng sinh học giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu Aichi.
 
 
Chủ đề của Hội nghị là “Lồng ghép đa dạng sinh học vì sự thịnh vượng”, nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngành nông nghiệp, du lịch, lâm nghiệp và thuỷ sản trong bảo tồn đa dạng sinh học và sự cần thiết cần lồng ghép các yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong các hoạt động của các ngành này. 
 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch là các ngành dựa vào đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rất lớn. Tuy nhiên, các ngành này cũng có tác động mạnh mẽ tới đa dạng sinh học, gây nên sự suy giảm đa dạng sinh học trên toàn cầu. Chính sự suy giảm này đã có tác động bất lợi tới sự phát triển của các ngành và gây ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, bao gồm cả các khía cạnh an ninh lương thực và giảm nghèo. Nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của các ngành này dự báo tiếp tục tăng trong các thập kỷ tiếp theo nên áp lực tới đa dạng sinh học càng gia tăng. Vì vậy, việc lồng ghép đa dạng sinh học trong các ngành là rất cần thiết cho việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các ngành, cũng như ngăn chặn sự mất mát đa dạng sinh học.
 
 
 
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao và COP13 do Tiến sỹ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn, các thành viên của đoàn bao gồm đại diện của các Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Tại Hội nghị, đoàn đã chia sẻ các thông tin về lồng ghép các cân nhắc về đa dạng sinh học trong các ngành, cụ thể là những thành tựu trong bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản nói riêng, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với tuyên bố Cancun.
 
 
 
Nguồn:  Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *