(Taichinh) – Tôi đang làm công tác kế toán tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện nay đơn vị chúng tôi được cấp kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp; hình thức cấp phát là qua tài khoản tiền gửi tại Kho bạc.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
 
Chúng tôi có một vấn đề khi quyết toán kinh phí mong quý Bộ giải đáp: Chúng tôi nhận được công văn của cơ quan cấp trên đi công tác từ ngày 27-31/12/2013 và thanh toán công tác phí vào ngày 2/1/2014. Chúng tôi đã quyết toán khoản chi này vào niên độ 2014 nhưng cơ quan tài chính nhận định khoản chi này phải được quyết toán vào niên độ 2013 và kiến nghị xuất toán khoản chi này vì sai niên độ. Xin hỏi quý Bộ kiến nghị của cơ quan tài chính như vậy có đúng hay không?
Về nội dung này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:
 
Căn cứ Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước hàng năm, tại dòng thứ 3, Điểm 1, Mục I có quy định:
 
“Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12, thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau; thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng) theo chế độ qui định đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 01 năm sau.”
 
Theo thông tin được cung cấp trong nội dung hỏi, khoản chi công tác phí từ nguồn kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp được thanh toán qua tài khoản 3713 – Tiền gửi khác tại KBNN Bình Thuận. Khoản công tác phí này được căn cứ trên công văn của cơ quan cấp trên đi công tác từ ngày 27-31/12/2013, tức là được bố trí từ nhiệm vụ của Ngân sách năm 2013, được thanh toán từ dự toán NSNN năm 2013 giao cho đơn vị. Đơn vị làm thủ tục thanh toán công tác phí vào ngày 2/1/2014 trong thời gian chỉnh lý quyết toán, và được quyết toán vào năm 2013 theo quy định của Thông tư 108/2008/TT-BTC.
 
Như vậy, khoản chi này đã hoàn thành vào ngày 31/12/2013 và phải được quyết toán vào năm 2013 theo đúng yêu cầu của Cơ quan Tài chính đồng cấp.
 
 
Theo mof.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *