(Taichinh) – Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là đơn vị quản lý nhà nước thực hiện tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, đơn vị có thu phí, lệ phí và sử dụng theo quyết định 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính. Cuối năm chênh lệch thu – chi phí, lệ phí đơn vị đưa vào nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được để thực hiện chế độ tự chủ theo Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Năm 2015, Thanh tra tài chính thanh tra và không chấp nhận cho phần phí, lệ phí để lại thực hiện chế độ tự chủ với lý do là dự toán giao thu phí, lệ phí năm 2014 không giao phần phí, lệ phí vào mã tự chủ (0113) như là kinh phí QLNN do ngân sách cấp; đơn vị chỉ được tự chủ phần tiết kiệm từ nguồn ngân sách cấp, còn phí, lệ phí phải thực hiện theo các quy định về phí lệ phí (NĐ 24/2006/NĐ-CP). Nếu đơn vị muốn tự chủ phần phí lệ phí để lại thì dự toán phí, lệ phí đầu năm phải cấp mã nguồn 0113 và đơn vị phải lập phương án khoán thu phí, lệ phí giống như khoán kinh phí quản lý NN. Xin hỏi, theo hướng dẫn của Thanh tra tài chính về phần thu phí, lệ phí để lại như trên có đúng không? Rất mong Bộ Tài chính hướng dẫn giúp. Xin cám ơn.
 
Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:
 
Theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính thì kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được xác định và giao hàng năm bao gồm phần thu phí, lệ phí được để lại để trang trải chi phí thu và các khoản thu khác.
 
Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm.
 
Theo đó, trường hợp đơn vị được cấp có thẩm quyền phân bổ dự toán phần phí lệ phí được để lại vào phần kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm.
 
Trường hợp cấp có thẩm quyền phân bổ dự toán phần phí lệ phí được để lại đơn vị vào phần kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ, nếu trong năm chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao thì không được xác định là kinh phí tiết kiệm.
 
Theo mof.gov.vn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *