TTO – Ngày 2-4, sau khi Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính tri, Bộ trưởng Bộ Công an được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông.
 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại phòng Diên Hồng – Ảnh: Việt Dũng
* Thưa Chủ tịch nước, xin chúc mừng ông vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, xin ông cho biết cảm nghĩ của mình?
 
– Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Trước hết, cảm ơn nhà báo về lời chúc mừng dành cho tôi. Qua đây, một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Đối với tôi, đây là nhiệm vụ mới mẻ, vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của Nhà nước ta có sự đóng góp to lớn của đồng chí Trương Tấn Sang và các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm sẽ là vốn quý cho tôi trong quá trình thực hiện trọng trách mà Đảng, Quốc hội và Nhân dân giao phó.
 
Trong tâm khảm, tôi luôn khắc ghi tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự cộng tác, giúp đỡ của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) tặng hoa và cảm ơn người tiền nhiệm, ông Trương Tấn Sang – Ảnh: Việt Dũng
 
* Là nguyên thủ quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ông sẽ tập trung giải quyết những công việc gì để hoàn thành tốt nhất trọng trách được Đảng, Quốc hội và Nhân dân tin cậy giao phó?
 
– Tôi đề nghị nhà báo cứ gọi giản dị là Chủ tịch nước thôi.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ nỗ lực, đem hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ do Đảng phân công, tập trung một số công việc trọng tâm sau:
 
+ Phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013;
 
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
+ Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
 
Nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.
 
+ Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu  bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
+ Chú trọng cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
+ Tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo cho các tầng lớp nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
* Ông muốn gửi đến đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài điều gì vào lúc này?
 
– Tôi xin gửi đến đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Trong xu thế chung của thời đại, nhất là thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng XII vừa qua, dân tộc ta đứng trước một vận hội mới với thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức luôn đan xen lẫn nhau.
 
Hơn lúc nào hết, tôi mong muốn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài chung sức, đồng lòng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên kiên cường, bất khuất của dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa để xây dựng đất ta nước ta ngày càng giàu mạnh, dân tộc ta trường tồn, sánh vai cùng bạn bè năm châu, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.
 
* Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước.                                                 
 
P.V.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *