(Taichinh) – Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Tôi đang xây dựng lại Quy chế chi tiêu nội bộ, CBVC cơ quan thống nhất đưa các khoản chi sau vào khoán chi: khoán tiền điện thoại cho Giám đốc Ban,Trưởng, phó phòng, Trạm Trưởng trực thuộc Ban mức 100.000/tháng hạch toán vào mục 6618.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Xin hỏi việc chi khoán như vây là có đúng quy định không? Tôi đã tìm hiểu các văn bản liên quan nhưng không có quy định về các khoản khoán chi trên nhưng trong nghị định 43 và các thông tư hướng dẫn thì đơn vị có quyền quyết định các khoản chi nhưng phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ có đúng không?
 
Với nội dung này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:
 
Điểm e, khoản 2, mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã quy định:
 
“ Đối với một số tiêu chuẩn, định mức và mức chiđơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước:
 
– Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
 
– Tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc;
 
– Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động;
 
– Chế độ công tác phí nước ngoài;
 
– Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;
 
– Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;
 
– Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
 
– Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);
 
– Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
 
– Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
Riêng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và công nghệ.”.
 
Do vậy, việc khoán tiền điện thoại của quý cơ quan đề nghị thực hiện theo quy định trên.
 
 
Theo mof.gov.vn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *