Các khóa tự học trực tuyến (Self- learning e-learning) của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)
Năm 2018, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp VIệt Nam đào tạo trực tuyến về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo như sau:
Khóa 1: Tích hợp các hệ thống sản xuất tinh gọn với các khái niệm về công nghiệp 4.0 (17-IN-06-GE-DLN-A-11)
Thời gian đào tạo: 01/01 – 31/12/2018
Mục tiêu: Tìm hiểu những đổi mới của các hệ thống sản xuất tinh gọn cho phép áp dụng hệ thống trong công nghiệp 4. 0.
Đối tượng tham dự: Giám đốc sản xuất, cán bộ năng suất, và các cá nhân có quan tâm.
Ngôn ngữ làm việc: Tiếng Anh
 
Số lượng học viên: Không giới hạn
Phương thức đăng ký tham dự:
Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường link http://eAPO-tokyo.org. 
Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điệntử) khi đạt 75% yêu cầu.
Khóa 2: Khóa học dành cho ngành nông nghiệp và thực phẩm (18-AG-23-GE-DLN-A)
Thời gian đào tạo: 01/01 – 31/12/2018
Mụctiêu: Đào tạo các công cụ, kỹ thuật và công nghệ năng suất cho một số lĩnh vực trong ngành nông nghiệp và thực phẩm, giới thiệu về áp dụng công cụ, kỹ thuật trên trong nông nghiệp thông minh và các hệ thống thực phẩm trong tương lai nhằm đạt được hiệu quả về chi phí.
Đối tượng tham dự: Các cán bộ năng suất, chuyên gia tư vấn, cán bộ quản lý, nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất, cán bộ nghiên cứu, cán bộ của hiệp hội làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp và thực phấm và các cá nhân có quan tâm.
Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
Số lượng học viên: Không giới hạn
Phương thức  đăng ký tham dự:
Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường link http://eAPO-tokyo.org. 
Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điệntử) khi đạt 70% yêu cầu.
Khóa 3: Khóa học dành cho ngành công nghiệp và dịch vụ (18-IN-06-GE-DLN-A)
Thời gian đào tạo: 01/01 – 31/12/2018
Mục tiêu: Đào tạo căn bản về công cụ, kỹ thuật, phương pháp và thực tiễn về năng suất trong một số lĩnh vực có liên quan đến công nghiệp thông minh, dịch vụ thông minh sử dụng nền tảng kỹ thuật số.
Đối tượng tham dự: Các cán bộ năng suất, chuyên gia tư vấn, kỹ sư, cán bộ quản lý, chuyên gia làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ và các cá nhân có quan tâm.
Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
Số lượng học viên: Không giới hạn
Phương thức đăng ký tham dự:
Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường link http://eAPO-tokyo.org. 
Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận(điện tử) khi đạt 70% yêu cầu.
Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *