Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ KH&CN.
 
Theo đó, Bộ trưởng lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng nhiệm vụ của Bộ theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý các công việc hằng ngày trong từng lĩnh vực công tác của Bộ, trừ các công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Thứ trưởng sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công chỉ đạo.
 
 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ KH&CN. (Trong ảnh lần lượt từ trái sang: Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Phạm Đại Dương). Ảnh: Loan Lê.
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chung, Bộ trưởng phân công Thứ trưởng Trần Việt Thanh giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách KH&CN thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, thông tin và thống kê KH&CN; Công tác tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng; công tác sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. Theo đó các đơn vị do Thứ trưởng Trần Việt Thanh phụ trách gồm: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường, Chất lượng; Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; Văn phòng công nhận chất lượng; Viện Khoa học sở hữu trí tuệ…
 
Theo quyết định này, Thứ trưởng Trần Văn Tùng giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Công tác phát triển tiềm lực KH&CN; Công tác ứng dụng, đổi mới và phát triển công nghệ; Công tác đánh giá khoa học và định giá công nghệ; Công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Công tác đăng ký hoạt động KH&CN…
 
Quyết định phân công Thứ trưởng Trần Quốc Khánh giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách đối với các chương trình KH&CN quốc gia; hội nhập quốc tế về KH&CN; các quỹ trong lĩnh vực KH&CN; Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về KH&CN; Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020.
 
Bộ trưởng đã phân công Thứ trưởng Phạm Công Tạc chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh cực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý KH&CN của các địa phương; các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia; Hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; công tác báo chí…
 
Theo Quyết định này, Thứ trưởng Phạm Đại Dương sẽ giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực công nghệ cao; Quản lý hoạt động công nghệ cao và các khu công nghệ cao, các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.
 
Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ có 5 thứ trưởng.
 
Bích Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *