Ban hành Nghị định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN
Ngày 30/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Theo Nghị định, có 4 giải thưởng về khoa học và công nghệ, bao gồm: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải thưởng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khoa học và công nghệ…

Cuối cùng là giải thưởng của các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài về khoa học và công nghệ được đặt ra để xét tặng cho tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Về điều kiện và tiêu chuẩn, riêng các công trình khoa học và công nghệ xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh phải là những công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất một năm tính đến thời điểm tổ chức xét tặng.

Đó phải là những công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học; có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân; ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế lớn, đóng góp đặc biệt quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, làm chuyển biến nhận thức của xã hội, nâng cao dân trí.

Về quyền lợi của tác giả công trình, Nghị định quy định tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được nhận bằng chứng nhận giải thưởng.

Tác giả công trình được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh được nhận số tiền thưởng tương đương 270 lần, và tác giả được tặng giải thưởng nhà nước được nhận số tiền thưởng tương đương 170 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng giải thưởng.

Đối với giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ, tác giả được nhận tiền thưởng không quá 100 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết định giải thưởng.

Tin và ảnh: Minh Châu

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *