Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019

Thứ hai, 15/07/2019 15:45 GMT+7
 
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức hội thảo về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
 
Toàn cảnh hội thảo
 
Tại hội thảo, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ. Theo kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) năm 2018, Bộ KH&CN đứng thứ 7/18 Bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 01 bậc so với kết quả năm 2017).
 
Báo cáo cho thấy, Bộ KH&CN có 4 lĩnh vực đạt điểm tối đa gồm lĩnh vực “Chỉ đạo điều hành CCHC”, “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ”, “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”, “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức”.
 
 
Được biết, theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV  ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ: 7 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 4 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần. Trong tổng số 88 tiêu chí thành phần có 59 tiêu chí các bộ tự chấm và 29 tiêu chí thực hiện qua Điều tra xã hội học.
 
Tại hội thảo, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các cán bộ phụ trách công tác CCHC đã đóng góp ý kiến, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và các bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC, đồng thời đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC của Bộ để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong thời gian tới.
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *