Tôi và một đồng nghiệp cùng tham gia thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, kết quả là một cuốn sách khoa học được xuất bản. Tôi thực hiện chính, đồng nghiệp chỉ tham gia một phần nhỏ trong công trình nghiên cứu đó và thực hiện các công việc theo yêu cầu của tôi. Trong trường hợp này, đồng nghiệp của tôi có là tác giả của cuốn sách khoa học đó hay không? Việc xác định chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Trong trường hợp có nhiều tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học thì những người này là đồng tác giả đối với tác phẩm đó.

Trong trường hợp bạn hỏi, nếu đồng nghiệp của bạn trực tiếp tham gia sáng tạo ra cuốn sách, dù tham gia một phần nhỏ nhưng cả bạn và bạn đồng nghiệp sẽ được công nhận là đồng tác giả. Trong trường hợp, nếu đồng nghiệp của bạn chỉ hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho bạn sáng tạo ra cuốn sách đó thì bạn đồng nghiệp sẽ không được công nhận là đồng tác giả (Theo Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

Việc xác định chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp này sẽ tuân theo Điều 38 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đó. Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm, nếu có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác thì có các quyền quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với phần riêng biệt đó.

Nguồn: https://trogiupluat.vn/