Đọc thử

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực, nền tảng, phát triển Kinh tế – Xã hội của Đất nước

Năm XB: 2021

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978-604-67-2203-9;

Mã IBSN Điện tử:

Chúng ta đã đổi mới, sáng tạo thì tới đây càng phải đổi mới sáng tạo hơn nữa; Nhà nước ta nói chung, chính phủ, chính quyền địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Chỉ có như vậy, thì chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng Đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY