Đọc thử

Bài tập cơ học kết cấu tập 2: Hệ siêu tĩnh

68,000

Năm XB: 2012

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

MỤC LỤC

Phần đề bài

Chương 5.Tĩnh hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực

Bàitậplớn 2.Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực

Chương 6.Tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị

Chương 7.Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp

Chương 8.Hệ không gian

Chương 9.Phương pháp phân phối mômen

Chương 10.Phương pháp tính gần đúng

Chương 11.Phương pháp động học

Chương 12.Tính kết cấu theo trạng thái giới hạn

Một số bài trong các đề thi sau đại học

Phần đáp số và bài giải

Chương 5.Tĩnh hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực

Bàitậplớn 2.Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực

Chương 6.Tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị

Chương 7.Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp

Chương 8.Hệ không gian

Chương 9.Phương pháp phân phối mômen

Chương 10.Phương pháp tính gần đúng

Chương 11.Phương pháp động học

Chương 12.Tính kết cấu theo trạng thái giới hạn

Một số bài trong các đề thi sau đại học

Phần phụ lục

Tàiliệuthamkhảochính

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY