Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 18/03/2015

Thông báo về việc triển khai, thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 154 /BKHCN-PC
 
V/v triển khai, thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015
 
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, để cuộc thi đạt được mục đích đề ra, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được gửi kèm công văn này).
 
 
Trước ngày 20 hàng tháng các đơn vị có thông tin, báo cáo nhanh về hình triển khai tổ chức hưởng ứng cuộc thi của đơn vị mình gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.
 
Các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả và gửi bài dự thi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 20/4/2014 để tổng hợp, báo cáo kết quả và gửi bài dự thi của các đơn vị thuộc Bộ về Sở Tư pháp Hà Nội trước ngày 30/4/2014. Quá thời hạn nêu trên, các đơn vị sẽ phải liên hệ và gửi trực tiếp bài dự thi cho Sở Tư pháp Hà Nội.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Đỗ Hồng Giang

Bình luận