Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Năng lượng sinh học

Cập nhật cuối vào ngày 11/08/2014

Giá bìa Giá bán Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 213243M00

LỜI NÓI ĐẦU

 

            Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sinh vật học trong vài thập kỷ vừa qua đã phát triển với nhịp điệu khẩn trương và rộng khắp trên các lĩnh vực Sinh học phân tử, Sinh hóa học lượng tử, Di truyền học, Điều khiển học, v.v… Trong những năm gần đây, bằng những thành tựu của các ngành khoa học này, người ta đã hiểu biết khá tỷ mỉ về bản chất của sự sống. Tuy nhiên, vấn đề tìm hiểu bản chất sự sống là một vấn đề rất phức tạp, cho nên có thể nói đến nay con người vẫn chưa giải thích được một cách đầy đủ và chính xác.

            Những điều kỳ lạ của sinh vật, phải chăng là do “ sinh lực” quyết định. Sinh lực là gì và ở đâu ra, chính là vấn đề chúng ta phải bàn đến. Tất nhiên, chúng ta không thể thừa nhận “ sinh lực siêu hình” do các nhà duy tâm đề xướng. Họ cho rằng đó là một bản năng do thượng giới ban phước lành cho mỗi loài vật. Còn đối với chúng ta, sinh lực chính là sức sống của mỗi loài vật đã được chọn lọc, luyện tập, bồi dưỡng mà có. Chính vì vậy, ngày nay đa số đều thừa nhận rằng sự sống chính là một dạng vận động của vật chất, được đặc trưng bằng những tính chất khác nhau về mặt sinh học và xuất hiện ở một giai đoạn phát triển nhất định của dạng vận động đó. Dạng vận động như vậy được đặc trưng bằng sự tồn tại của các hệ thống tự điều hòa và tự phái sinh, có khả năng trao đổi chất và trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh. Vì vậy, trao đổi chất và trao đổi năng lượng là những nhân tố gắn liền với sự sống. Xuất phát từ những quan điểm biện chứng trên, chúng ta có thể định nghĩa “ năng lượng sinh học” như sau: “Năng lượng sinh học là những quá trình phản ứng cung cấp, chuyển hóa và tiêu hao năng lượng, có tác dụng điều hòa và thúc đẩy trao đổi chất của cơ thể sinh vật.”

            Như vậy, năng lượng sinh học là một khái niệm có mối quan hệ chặt chẽ giữa các ngành lý học, hóa học và sinh học. Cho nên nghiên cứu năng lượng sinh học, chúng ta không thể không nắm vững và am hiểu sâu sắc tính qui luật của lý học , hóa học và sinh học, v.v… Do đó, trong phạm vi chuyên đề này, chúng tôi đề cập đến các vấn đề như:

-       Cơ sở trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở sinh vật.

-       Oxy hóa sinh học.

-       Chuỗi hô hấp và phản ứng của chuỗi hô hấp.

-       Năng lượng sinh học và chu trình ATP.

-       Năng lượng- động lực trao đổi chất tế bào.

-       Các nguyên tắc điều hòa trao đổi chất.

-       Điều hòa các quá trình trao đổi chất tế bào.

-       Các quá trình cung cấp năng lượng trong cơ thể sinh vật.

-       Các quá trình tiêu hao năng lượng trong cơ thể sinh vật.

Qua đó, người học hiểu được các nguyên lý cơ bản trao đổi chất và trao đổi năng lượng của cơ thể sinh vật. Bản chất oxy hóa sinh học và hô hấp tế bào. Nguồn gốc năng lượng sinh học, chuyển hóa năng lượng và chu trình ATP. Năng lượng là động lực trao đổi chất tế bào- Năng lượng có chức năng chủ đạo trong điều hòa trao đổi chất. Người học hiểu được sinh vật là hệ thống hở- thường xuyên phải trao đổi chất với môi trường xung quanh là điều tất yếu.

Trên cơ sở những điều đã học, người học có thể xây dựng những mô hình phỏng chiếu hướng cải thiện trao đổi chất của sinh vật theo mong muốn của con người.

Tham gia giải thích các hiện tượng bất thường của trao đổi chất. Bản chất phân tử của các hiện tượng di truyền và biến dị. Hiều và nắm vững các nguyên lý và cơ chế phân tử sinh học; cũng như động lực của mọi quá trình trao đổi chất để điều hòa, điều khiển năng suất, phẩm chất và phẩm chất vật nuôi, cây trồng; cũng như chẩn đoán và chống trị các bệnh phân tử- bệnh trao đổi chất gây ra.

            Giáo trình này, cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cán bộ khoa học kỹ thuật ở các ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học khác có liên quan đến Công nghệ Sinh học và Sinh học.

            Chúng tôi cảm nhận, do điều kiện, kiến thức và khả năng có hạn, cũng như lần đầu tiên biên soạn cuốn sách này, nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiên đóng góp của các bạn đồng nghiệp và bạn đọc xa gần, khi sử dụng cuốn sách này.

 

                                                                                                            TÁC GIẢ

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Bảng chữ viết tắt

Chương 1. CƠ SỞ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG

                   CỦA CƠ THỂ SỐNG

Chương 2. OXY HÓA SINH HỌC

Chương 3. CHUỖI HÔ HẤP VÀ PHẢN ỨNG CỦA CHUỖI HÔ HẤP.

Chương 4. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ CHU TRÌNH ATP

Chương 5. NĂNG LƯỢNG- ĐỘNG LỰC TRAO ĐỔI CHẤT TẾ BÀO

Chương 6. CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÒA TRAO ĐỔI CHẤT

Chương 7. ĐIỀU HÒA CÁC QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT TẾ BÀO

Chương 8. CÁC QUÁ TRÌNH CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG

                   TRONG CƠ THỂ SINH VẬT.

Chương 9. CÁC QUÁ TRÌNH TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

                   TRONG CƠ THỂ SINH VẬT.

Tài liệu tham khảo

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Năng lượng sinh học